DAGLIG VERKSAMHET

För att uppnå ett effektivt driftsäkerhetsarbete måste det finnas ett partnerskap mellan drift- och underhållsavdelningen. Med ett underhållssystem kan man föra statistik som ger dig det bästa underlaget för att fatta kloka och långsiktiga beslut baserade på fakta och inte på magkänsla. Men många gånger fokuserar man för mycket på arbetsprocesser och IT-system att man glömmer av den basala dagliga styrning som direkt påverkar både tillgänglighet och produktivitet. Vi på RELCON har många års erfarenhet av daglig styrning med drift och underhåll för att säkerställa att man gör rätt prioriteringar så att fokus hamnar på det som för tillfället är viktigt.

På dagligt möte mellan produktion och underhåll tar man exempelvis upp punkter som:

• Hantering av ev. risk, tillbud/olycka, störning
• Planerad/ändringar i produktionstakt och kvalité
• Prioritering av ny servicebegäran
• Ev. Ändringar i överenskommen veckoplan för UH

Om drift och underhåll tillsammans prioriterar och schemalägger planerat underhållsarbete kan man öka produktiviteten avsevärt och få långt fler arbeten utförda jämfört med om underhåll sporadiskt och utan hjälp av driften prioriterade och planerade in jobb. Det bör finnas en gemensam tidplan för kommande underhållsarbeten som sträcker sig 1-3 veckor fram i tiden för att på så vis visualisera överenskommelsen mellan drift och underhåll. Med vår erfarenhet på RELCON kan vi hjälpa er att implementera bra rutiner för instyrning, beredning och schemaläggning av servicebegäran/arbetsorder.

Gemensam beredning och schemaläggning ger:

• Fler utförda arbeten per dag
• Affärsmässig uppgörelse om vad som är prioriterat för tillfället
• Kostnad- och tidssuppskattning innan jobben utförs
• Bättre kvalité och säkrare arbete med riskanalys
• Bättre resursallokering av personal

En yrkesman skall vara kompetent för sin uppgift låter kanske som en självklarhet. Men det är inte alltid att man har rätt förutsättningar för att utföra ett kvalitativt bra arbete i samband med alla arbetsmoment. Läckage från flänsförband, haveri på ej uppriktad pump samt lagerhaveri pga. felaktig smörjning är exempel på oönskade händelser som kan bero på att utföraren inte har rätt kompetens. RELCON kan tillsammans med våra systerföretag MLT och Protoma erbjuda ett omfattande utbildningsprogram inom driftsäkerhet och underhåll. Utbudet av utbildningar finner man under fliken "Utbildning".


Alla minns de stora haverierna men glömmer bruset av kroniska störningar som i verkligheten står för den större andelen av problem med produktionsstörning som följd. För att minska antalet kroniska störningar krävs det bl.a att man jobbar systematiskt med att utreda grundorsaken i samband med återrapportering av avhjälpande underhåll i underhållssystemet. Detta arbete skall vara en naturlig del i arbetet och kan bestå av en enkel grundorsaksanalys som t.ex 5-varför?.


För de stora haverierna med allvarlig konsekvens skall en djuplodande grundorsaksanalys triggas för att med säkerhet fånga upp alla bidragande grundorsaker och skapa en åtgärdsplan för att reducera risken att det inträffar igen. RELCON har lång erfarenhet av att skapa bra rutiner och att leda grundorsaksanalyser i det operativa förbättringsarbetet.