FÖRBÄTTRINGSLEDNING

BÄTTRE DRIFTSÄKERHET KRÄVER INSIKT OCH LEDARSKAP

De flesta organisationer vet vad de är duktiga på men få har djup insikt om vad de kan bli bättre på. Med begränsade resurser och ett brus av dagliga uppgifter är det helt avgörande att driva aktiviteter som ger resultat. Beroende på vem man frågar i företaget så får man ofta olika svar på hur saker och ting fungerar i verkligheten. RELCON genomför en objektiv och genomlysande nulägesanalys som ger er konkreta förbättringsaktiviteter för att uppnå era mål.

För att åstadkomma ett bra förändringsarbete av underhållsverksamheten krävs det tydliga underhåll- och driftsäkerhetsmål som är kopplade till verksamhetens övergripande mål. Med utgångspunkt i nulägesanalaysen tar vi tillsammans med kunden fram en roadmap för förbättrad driftsäkerhet som beskriver VAD, HUR, NÄR och VEM. Planen bör titta åtminstone 3år framåt då en lite längre färdplan skapar tydlighet och långsiktighet för hela organisationen. Undersökningar visar att 70% av förändringsinitiativen faller helt eller inte når uppsatta mål. Den största förklaringen till detta är att det mänskliga perspektivet i förändringen inte hanterats tillräckligt väl. Resultatet blir ett motstånd och bristande engagemang hos både anställda och ledning. Förändringsledning handlar om att förstå det mänskliga perspektivet och att kunna omsätta behoven i konkreta aktiviteter. Dessa aktiviteter planeras och synliggörs i den övergripande roadmapen.

Förändrade arbetssätt och roller kräver kompetensutveckling av era medarbetare. Utan ny kunskap som stödjer våra nya arbetssätt faller organisationen tillbaka i det gamla, kända och trygga. Vår kompetenskartläggning ger svart på vitt var insatser behövs och vi bistår kunden med både bredd- och spetsutbildningar inom driftsäkerhet och underhåll. Vår erfarenhet är att nyckeln ligger i genomförandet och att det är här de flesta kör i diket. Med RELCONs arbetssätt Next Step säkerställs planens genomförande och måluppfyllnad.

Utan ett starkt förbättringsledarskap nås inga förbättrade resultat. Våga utmana nuläget, ta ställning och ta sikte mot ett bättre framtida läge! Att bryta invanda arbetssätt och en reaktiv kultur kräver mod och djup kompetens.

Vi hjälper Dig att:

  • Skapa ett dokument som beskriver hur ett Önskat läge för er underhållsverksamheten skall se ut.

  • Utvärdera nuläget och identifiera styrkor och potentialer

  • Ta fram mål, mätetal och aktiviteter för att nå Önskat läge